چشم اندازهای خیریه


چشم اندازهای خیریه در سال 1397
1-جذب و افزایش خانوادهای تحت پوشش که نیازمند واقعی بوده و از مراکز دیگر حمایت نمی شوند.
2-تعدیل خدمات بین خانوارهایی که وضعیت آنها مطلوب شده است .
3-آموزش های لازم به اعضائ در راستای پیشگیری از بیماری ها و افزایش سطح کیفی خدمات درمان .
4-کشف استعدادها وافزایش زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل برای مددجویان
5-افزایش سطح کیفی خدمات گروه مشاوره و برگزاری کارگاه های مشاوره برای مددجویان
6-توسعه وافزایش سطح کیفی آموزش خانواده اعم از آموزش دینی، اخلاقی، فرهنگی، بهداشتی ومهارت زندگی
7-برپایی اردوهای زیارتی و سیاحتی در جهت ایجاد نشاط در بین خانواده ها